Hoofdpagina  |  Startpagina  |  Toevoegen Favorieten  

 

 
Adverteren Contact Over Ons Help Sitemap
Twitter
 
Facebook Hyves  Marktplaats Laatste nieuws
TOSURFYOU ALGEMENE VOORWAARDEN

Door het gebruiken van TOSURFYOU ga je akkoord met de volgende termen en condities.

Inhoud gekoppeld door TOSURFYOU
De sites die getoond worden of waarna gekoppeld wordt zijn ontwikkeld door mensen waarover we geen invloed kunnen uitoefenen. De zoekresultaten die verschijnen worden getoond door Google  welke weer gebruikt maakt van zijn eigen bepalingen welke niet onder TOSURFYOU vallen. Een doorverwijzing op TOSURFYOU kan resultaten en links opleveren naar sites die sommige mensen bezwaarlijk, ongepast, of beledigend vinden. We kunnen niet garanderen dat een verwijzing geen onbedoelde of bezwaarlijke inhoud toont en nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van een site die opgenomen is op TOSURFYOU of op andere wijze gekoppeld is. 

Alleen voor persoonlijk gebruik
TOSURFYOU is alleen beschikbaar voor jouw persoonlijke, niet-commercieel gebruik. Je mag de TOSURFYOU niet gebruiken om een product of dienst te verkopen, of het verkeer naar jouw Web site te vergroten voor commerciële redenen, zoals advertentie verkoop. Je mag TOSURFYOU niet qua uiterlijk wijzigen en deze tonen anders dan door TOSURFYOU bedoeld, of de TOSURFYOU homepage spiegelen (mirror) of de resultaat pagina's op jouw website tonen. Als je commercieel gebruik wilt maken van TOSURFYOU, dan moet je van te voren een overeenkomst met ons maken. Neem AUB contact met ons op voor meer informatie. 

Privacy Reglement
Klik hier om het TOSURFYOU Privacy beleid te bekijken. 

Veranderingen in Termen en Condities
We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving onze dienstverlening te wijzigen of te beëindigenen. Hieruit zal geen aansprakelijkheid voor TOSURFYOU voortvloeien jegens enige gebruiker of derde partij. We behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Lees deze voorwaarden na verloop van tijd om op de hoogte te blijven van wijzigingen hierin. 

Intellectuele Eigendom
Het is ons beleid om te reageren op meldingen van kennelijke inbreuk die onder intellectuele eigendomswetten passend is. Dit kan onder andere de verwijdering of de terugtrekking van toegang tot materiaal inhouden die het onderwerp is van de melding van inbreuk makende activiteit.

Adresseer meldingen van inbreuk AUB aan:

Emailadres: webmaster@tosurfyou.nl 

Garantie
TOSURFYOU verwerpt enige en alle verantwoordelijkheid of nadelige gevolgen voor de doeltreffendheid, inhoud, compleetheid, legaliteit, betrouwbaarheid , operationaliteit of aanbod van informatie of vertoond materiaal in onze diensten. TOSURFYOU verwerpt alle verantwoordelijkheid voor het verwijderen, het falen om op te slaan, misbezoring of onjuist getimede bezorging van informatie of materiaal. TOSURFYOU verwerpt alle verantwoordelijkheid voor welke nadele gevolgen dan ook die veroorzaakt worden door het downloaden of aanspreken van enige informatie of materiaal op het internet via TOSURFYOU. 

TOSURFYOU WORDT AANGEBODEN "ZOALS ZE ZIJN", ZONDER ENIGE GARANTIES. TOSURFYOU WIJST NADRUKKELIJK EN TOT DE HOOGSTE DOOR DE WET TOEGESTANE GRAAD ALLE UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE, EN STATUTAIRE GARANTIES AF, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-INBREUK OP EIGENDOMSRECHTEN. TOSURFYOU WIJST ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, SNELHEID, EN PRESTATIES VAN DE DIENSTEN AF. TOSURFYOU WIJST ALLE GARANTIES VOOR ENIGE INFORMATIE OF ADVIES VERKREGEN VIA DE DIENSTEN AF. TOSURFYOU WIJST ALLE GARANTIES ZOWEL VOOR DIENSTEN OF GOEDEREN ONTVANGEN VIA OF GEADVERTEERD OP DE DIENSTEN OF ONTVANGEN VIA ENIGE LINKS AANGEBODEN DOOR DE DIENSTEN, ALS VOOR ENIGE INFORMATIE OF ADVIES ONTVANGEN VIA ENIGE LINKS AANGEBODEN IN DE TOSURFYOU DIENSTEN, AF. 

U BEGRIJPT EN STEMT IN MET HET FEIT DAT U MATERIAAL DOWNLOADT OF OP EEN ANDERE WIJZE VERKRIJGT DOOR MIDDEL VAN HET GEBRUIK VAN TOSURFYOU OP UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO EN DAT U PERSOONLIJK VERANTWOORDELIJK BENT VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF HET VERLIES VAN DATA ALS GEVOLG VAN DE DOWNLOAD OF DE OP ANDERE WIJZE VERKREGEN MATERIALEN.

Beperking van Verantwoordelijkheid 
ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID KAN TOSURFYOU AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD TEGENOVER EEN GEBRUIKER VANWEGE GEBRUIK, MISBRUIK OF VERTROUWEN VAN DE GEBRUIKER VAN/IN DE TOSURFYOU DIENSTVERLENING. DIT ZAL TOEGEPAST WORDEN OP EEN CLAIM HIERUIT VOORTKOMEND, GERELATEERD AAN DEZE OVEREENKOMST OF EEN ONDERWERP DAT HIERMEE TE MAKEN HEEFT, OM HET HERSTEL VA DIRECT, INDIRECT, INCIDENTEEL, CONSEQUENTIELE, SPECIALE, VOORBEELDIGE EN STRAFBARE SCHADE TE VOORKOMEN, OF ZO EEN CLAIM WEL OF NIET IS GEBASEERD OP RECHTVAARDIGING, CONTRACT, ONRECHT (INCLUSIEF NALATIGHEID), OF ANDERS, (ZELFS ALS TOSURFYOU IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE. ZULKE BEPERKING VAN VERANTWOORDELIJKHEID ZAL TOEGEPAST WORDEN, AL VLOEIT DE SCHADE VOORT UIT GEBRUIK OF MISBRUIK EN VERTROUWEN VAN EN OP DE TOSURFYOU SERVICE, VAN HET NIET IN STAAT ZIJN OM TOSURFYOU TE GEBRUIKEN OF VAN DE ONDERBREKING, SCHORTING, OF BEEINDIGING VAN TOSURFYOU (INCLUSIEF ZULKE SCHADE OPGELOPEN DOOR DERDE PARTIJEN). DEZE BEPERKING ZAL OOK MET RESPECT WORDEN TOEGEPAST OP SCHADE, VEROORZAAKT DOOR ANDERE DIENSTEN OF GOEDEREN, ONTVANGEN DOOR OF VIA ADVERTEERDERS OP TOSURFYOU OF ONTVANGEN DOOR VERSCHAFTE LINKS OP TOSURFYOU, ALSMEDE DOOR INFORMATIE OF ADVIES, VERKREGEN DOOR OF VIA ADVERTEERDERS DOOR ONTVANGEN LINKS. DEZE BEPERKING ZAL OOK WORDEN TOEGEPAST, ZONDER BEPERKING, OP DE KOSTEN VAN VERSCHAFTE OF VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLOREN BATEN, OF VERLOREN GEGEVENS. ZULKE BEPERKING ZAL VERDER TOEGEPAST WORDEN MET BETREKKING TOT DE PRESTATIE VAN TOSURFYOU OF INFORMATIE OF KOOPWAAR DIE VERSCHRIJNT OF IS GERELATEERD OF VERWANT AAN TOSURFYOU. ZULKE BEPERKING ZAL TOEGEPAST WORDEN NIETTEGENSTAANDE EEN FOUT VAN ESSENTIELE GEBRUIK VAN EEN BEPERKTE HERSTEL EN DE VOLSTE OMVANG VERSCHAFT DOOR DE WET.

Zonder het voorafgaande te beperken kan TOSURFYOU onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk gehouden worden voor enige vorm van vertraging of verstoring van prestaties die direkt of indirekt het gevolg zijn van natuurrampen, krachten, of oorzaken buiten haar redelijke controle, waaronder begrepen Internet verstoringen, storing van hardware, storing van telecommunicatie-apparatuur, storing van andere apparatuur, stroomstoringen, stakingen, arbeidsconflicten, rellen, opstanden, onrusten, tekorten aan werk of materiaal, branden, overstromingen, stormen, explosies, natuurrampen, overheidsacties, besluiten van binnen- of buitenlandse rechtbanken of tribunalen, slechte prestaties van derden, of verlies van of storingen aan warmte, licht of airconditioning. 

Aanvraag voor het verwijderen van links of opgeslagen materialen
Soms ontvangt TOSURFYOU verzoeken om links uit de index te verwijderen. Hoewel TOSURFYOU zich het recht voorbehoudt om hiervan af te wijken, worden de verzoeken meestal als volgt behandeld: 

TOSURFYOU's indexen bestaan uit geïdentificeerde en geïndexeerde informatie die door een automatisch of manueel proces worden verzameld en samengesteld. Deze worden niet altijd vooraf nog eens door mensen doorgenomen. Aangezien een enorme hoeveelheid informatie regelmatig wordt uitgebreid, gewist of veranderd, kan TOSURFYOU niet alles op zijn indexen ter beschikking stellen. Voor elke web site die in de indexen van TOSURFYOU wordt weergegeven, hoewel
(i) de eigenaar van de site de toegang tot deze site beperkt, of 
(ii) een site niet meer aanwezig is op het web, zal, indien een aanvraag wordt ingediend door de eigenaar van de site of door derden, TOSURFYOU van geval tot geval overwegen om de link naar deze site van zijn indexen te verwijderen. Doet de site-eigenaar echter geen stappen om dit te vermijden, dan zullen de processen die deze index opstellen, deze site in relatief korte tijd opnieuw vinden en indexeren. 


Deze service bepalingen zijn bepalend voor de gehele overeenkomst tussen de partijen rekening houdend met het het betreffende onderwerp en overtreft alle eerdere aanpassingen of tijdelijke afspraken of overeenkomsten, schriftelijk of mondelijk, aangaande het betreffende onderwerp. Enige aanpassing in een van de bepalingen in de service bepalingen zullen alleen rechtgeldig zijn indien in schrift en ondertekend door TOSURFYOU.

  
Adverteren  |  Contact  |  Over TOSURFYOU  |  Help  |  Sitemap

Copyright © 1999-2014 Startpagina TOSURFYOU - Algemene Voorwaarden - Privacy Reglement - SuJo web

 

hits counter